понеділок, 14 червня 2010 р.

Типи діаграм та їх використання.

Переклад. Джерело

Тип діаграми
PIG  
Типове застосування
Варіанти, Зауваження
З  областями
Так
Сукупний внесок (значення або відсотки) за період
Відсоткова, кумулятивна
Стовпчата| лінійчата
Так
Спостереження змін в часі або за різних умов; невелика кількість наборів данних 
Вертикальна (стовпчата), горизонтальна (лінійчата); кілька стовпців/рядків, Side-by-side
Нормована стовпчаста|
лінійчата
Так
Пропорційний внесок за період
Може відображатись у відсотках
Частотний многокутник
Ні
Дискретний розподіл частот

Гістограма
Ні
Дискретний розподіл частот
Стовпці/рядки без розривів
Графік
Так
Тренди, функціональні залежності
Точки з'єднані лініями або кривими вищих порядкі
Секторна
Так
Пропорційні залежності в певний момент часу
Розрізана секторна діаграма
Точкова
Ні
Розподіл наборів значень між одним або двома вимірами
Одновимірні, двовимірні
Карта
Так
Зазвичай використовується для географічних даних; також може бути викоритана для частин пристроїв або частин тіла людей та тварин.
Доцільні, якщо аналогові залежності можуть бути використані для відображення даних.

Стопець PIG вказує чи доступні відповідні типи діаграм як Portable Interactive Grapics.Діаграма з областями


Використовується ...

 • Щоб підкреслити величину змін у часі (або іншого виміру)
  • суми всіх значень (кумулятивне значення) 
  • частки від загального кожного набору даних (абсолютні значення)
Варіанти
 • Відсоткова: сума завжди скаладає 100 % (відносна залежність)
 • Кумулятивна: сума змінюється залежно від елементів (абсолютна залежність)
Стовпчаста / лінійчаста


Використовується для ...
 • Порівняння для порівняння наборів даних за  значеннями (країни, тестові умови...) або інтервалами (наприклад часу)
Не використовуйте !
 • Для порівняння конкретних значень: краще застосовувати одновимірну точкову діаграму, яка не використовує ліній або стовпців
 • Великих наборів даних: для цього краще підходять графіки
Вибір стовпчастої або лінійчастої діаграми
 • При сумнівах, що вибрати  - обирайте стопчасту
 • Якщо підписи стовпців занадто довгі - обирайте лінійчасту діаграму
Варіанти

Кілька стовпців/рядків: використовується для представлення рядів даних для декількох змінних
Side-by-side: Використовуйте щоб показати суперечливість тенденцій для незалежної змінної або якщо важливі порівняння між індивідуальними парами значень; не використовуйте для більше ніж двох незалежних змінних


Нормована стовпчаста / лінійчаста діаграма
Використовується для ...
 • Демонстрації внеску кожного значення до загальної суми
 • Щоб показати пропорційні залежності між значеннями
 • Щоб показати, які рівні кожного значення
Нормована стовпчаста або лінійчаста діаграма більш точна ніж секторна, так як відрізки можна оцінити краще ніж області секторної діаграми.

Частотний многокутник, гістограма

Варіанти
 • Многокутник: з'єднує точки на графіку прямими або лініями вищого порядку
 • Гістограма: подібна до стовпчастої / лінійчастої; підходить для великих наборів даних; зазвичай використовується для частотного розподілу
 • Східчаста діаграма: показує лише силует діагарами; підходить для ще більших наборів даних; зазвичай використовується для частотного розподілу
 • Крокова діагарама: використовуйте для ілюстрації тенденцій між двома і більше значеннями однієї змінної; не використовуйте для двох і більше змінних або рівнів однієї змінної (діаграм важко читається)
 • Пірамідчаста гістограма: дві зеркальні гістограми; використовуйте для порівняння
Графік


Використовується для ...
 • Для відображення довгих рядів даних
 • Для інтерполяції між точками даних
 • Для екстраполяції за рамками відомих значень (прогнозу)
 • Для порівняння різних графіків
 • Щоб знайти та порівняти тенденції (зміни за весь період часу)
 • Щоб розпізнати кореляцію та коваріацію змінних
 • Якщо вісь Х потребує інтервального масштабу
 • Для відображення взаємодії більше ніж двох рівні по осі Х
 • Коли домовились про визначення значущих шаблонів (наприклад зигзагоподібна лінія)
Сегменти графіка можуть бути відрізками або кривими:
 • Відрізки: використовуйте для з'єднання "реальних" точок
 • Криві: використовуйте щоб показати функціональну залежність між даними або інтерполяціями даних
Не використовуйте !
 • Якщо по осі Х нечислові дані
Варіанти
 • Графік з подвійною логорифмічною або напівлогарифмічною шкалою поділок
 • Графік з штрихами дисперсії, фондові діаграми (Висока/Низька/Закрита)тощо
Секторна

Використовується для ...
 • щоб передати приблизні пропорційні співвідношення в певний момент часу
 • порівняти частки цілого в певний момент часу
 • щоб підкреслити значимість внеску одних частин і незначність інших
Не використовуйте !
 • Для точного порівння значень: гострі кути тяжкі для сприйняття
 • Для впорядкованих (ранжованих) даних: для цього краще підходить стовпчаста / лінійчаста діаграма, користуйтесь діаграмою з багатьма стопцями / рядками для порівняння погрупованих даних
 • Якщо пропорції дуже різні; не використовуйте кілька секторних діаграм для порівняння частин
Застереження !
 • Секторна діагарама не показує значення, які більші 100%
 • Кожна частина діаграми правильна лише для певного моменту часу
 • Секторна діагарама підходить для показу частки кількох відсоткових величин
 • Кути тяжчі для сприйняття ніж відрізки; перспективні сектори діагарами інтерпретувати ще важче
Точкова


Варіанти
 • Одновимірна точкова діаграма: Значення розміщені вище базової лінії (так як на стопчастій / лінійчастій). Вони не з' єднані, а залишаються ізольованими точками.
 • Двовимірна точкова діаграма: Демонструє кореляцію між двома наборами даних. Цей тип діагарами має дві залежні змінні. Одна відкладається по осі Х, інша по осі Y; незалежна змінна є перетином залежних змінних, зображених у вигляді точок на діаграмі
Використовується ...
 • Щоб показати зміну показів протягом тривалого часу (одновимірна)
 • Щоб відобразити зв'язок між двома змінними (двовимірна)
Не використовуйте !
 • Для визначення або порівняння тенденцій, інтерполяції, екстраполяції, розпізнавання і порівняння норм змін.
 • Уникайте використання даного типу діаграм для більш ніж однієї незалежної змінної.
UPD:  Boxplot (Коробчаста діаграма)

Немає коментарів:

Дописати коментар